Agencja Artystyczna

Piotr Kopietz

Piotr Kopietz – mul­tiin­stru­men­ta­li­sta, aran­żer, kompozytor.

Absolwent Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie w kla­sie akordeonu.

Swoje umie­jęt­no­ści wyko­naw­cze dosko­na­lił pod­czas stu­diów w Universität für Musik und dar­stel­lende Kunst Graz w Austrii, a także uczest­ni­czył w wielu mistrzow­skich kur­sach muzycz­nych.
Ukończył rów­nież stu­dia pody­plo­mowe w zakre­sie zarzą­dza­nia kul­turą na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Należy do grona kilku muzy­ków w Polsce gra­ją­cych na naro­do­wym instru­men­cie argen­tyń­skim – ban­do­ne­onie oraz jest jed­nym z nie­wielu arty­stów kon­cer­tu­ją­cych na fran­cu­skiej akor­di­nie.

Jest lau­re­atem kil­ku­na­stu ogól­no­pol­skich i mię­dzy­na­ro­do­wych kon­kur­sów muzycz­nych. Koncertuje solo, w zespo­łach kame­ral­nych oraz z towa­rzy­sze­niem orkiestr sym­fo­nicz­nych w Polsce i poza jej gra­ni­cami (Austria, Czechy, Litwa, Niemcy, Rosja, Ukraina, Wielka Brytania, Włochy).

Jako muzyk sesyjny nagrywa muzykę kla­syczną i roz­ryw­kową dla radia, tele­wi­zji, teatru i filmu.

Piotr Kopietz jako muzyk, aran­żer i kom­po­zy­tor bie­rze udział we wszyst­kich pro­jek­tach Agencji Artystycznej Kop-Art.

Ponadto inten­syw­nie i z wielką przy­jem­no­ścią uczest­ni­czy w pro­jek­tach zewnętrz­nych jako muzyk (akor­deon, ban­do­neon, akor­dina), kon­cer­tu­jąc solo, w zespo­łach kame­ral­nych i z towa­rzy­sze­niem orkiestr smycz­ko­wych i symfonicznych.

 

Działalność koncertowa

 

Czerwiec 2019

01.06.2019, godz. 17.00 — Olsztyn, Filharmonia, „Bajki”, New Art Ensemble & Anna Dereszowska
02.06.2019, godz. 11.00 — Olsztyn, Filharmonia, „Bajki”, New Art Ensemble & Anna Dereszowska
02.06.2019, godz. 16.00 — Warszawa, „Bajki”, New Art Ensemble & Anna Dereszowska
04.06.2019, godz. 12.30 — Warszawa, BOK Bielany, „Muzyka Świata — Świat Muzyki”, Retro Orchestra
06.06.2019, godz. 17.00 — Warszawa, BOK Bielany — Filia Estrady, „FOGG”, Duet Kopietz/Kędziorek
07.06.2019, godz. 19.00 — Drezdenko, Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej, Warszawski Duet Akordeonowy
08.06.2019, godz. 20.00 — Zamość, Impreza Zamknięta, „Świat Włoskich Melodii”,  Retro Orchestra
13.06.2019, godz. 20.00 — Warszawa, Diaspora Festival, Orkiestra Adria
14.06.2019, godz. 20.00 — Warszawa, Diaspora Festival, SawarS Tango Orquesta
15.06.2019, godz. 10.00 — Warszawa, Sinfonia Varsovia, Smykofonia
15.06.2019, godz. 11.15 — Warszawa, Sinfonia Varsovia, Smykofonia
15.06.2019, godz. 12.30 — Warszawa, Sinfonia Varsovia, Smykofonia
15.06.2019, godz. 20.00 — Warszawa, Diaspora Festival, Skarby Muzyki Sefardyjskiej
16.06.2019, godz. 10.00 — Warszawa, Sinfonia Varsovia, Smykofonia
16.06.2019, godz. 11.15 — Warszawa, Sinfonia Varsovia, Smykofonia
16.06.2019, godz. 12.30 — Warszawa, Sinfonia Varsovia, Smykofonia
16.06.2019, godz. 16.00 — Góra Kalwaria, Dni Miasta, Sentido del Tango
16.06.2019, godz. 20.00 — Warszawa, POLIN, Diaspora Festival, Koncert Finałowy
23.06.2019, godz. 16.00 — Warszawa, Kawiarnia Babel, „Wspomnienia Dawnych Dni”,  Retro Orchestra
25.06.2019, godz. 18.00 — Płock, Muzeum Żydów Polskich, Duet Gut/Kopietz
28.06.2019, godz. 20.00 — Warszawa, Six Seasons, SawarS Tango Orquesta
29.06.2019, godz. 19.00 — Zamość, Impreza Zamknięta, Retro Orchestra
30.06.2019, godz. 17.00 — Warszawa, CPK, „Muzyka Świata — Świat Muzyki”, Retro Orchestra

Lipiec 2019

04.07.2019, godz. 21.00 — Międzyzdroje, Festiwal Gwiazd, Orkiestra Adria & Badach/Cerekwicka/Karwan/Czaplicka
06.07.2019, godz. 18.00 — Stalowa Wola, "Pod dachami Paryża", Retro Orchestra
07.07.2019, godz. 11.00 — Katowice, Park Kościuszki, "Barwy Klasyki", Kopietz/Małachowski/Buchowska
12.07.2019, godz. 18.30 — Wydminy, Kościół, "Barwy Klasyki", Kopietz/Małachowski/Buchowska
13.07.2019, godz. 16.00 — Warszawa, Sinfonia Varsovia, Piotr Kopietz & Woch&Guzik Duo
14.07.2019, godz. 11.00 — Tychy, Teatr Mały, "Barwy Klasyki", Kopietz/Małachowski/Buchowska
16.07.2019, godz. 19.00 — Wejherowo, Filharmonia, Spektakl/Koncert "Małe zbrod­nie mał­żeń­skie"
20.07.2019, godz. 13.00 — Warszawa, Centrum Koneser, Smykofonia
21.07.2019, godz. 11.00 — Katowice, Park Kościuszki, "Jazz-Swing-Bossa", Retro Orchestra
26.07.2019, godz. 18.30 — Wydminy, Kościół, Warszawski Duet Akordeonowy
27.07.2019, godz. 16.00 — Warszawa, Sinfonia Varsovia, "Barwy Klasyki", Kopietz/Małachowski/Buchowska
28.07.2019, godz. 18.00 — Józefów, MOK, "Barwy Klasyki", Kopietz/Małachowski/Buchowska
31.07.2019, godz. 18.00 — Warszawa, Targówek, Koncert Piosenek Powstańczych

Sierpień 2019

02.08.2019, godz. 19.00 — Łódź, Spektakl/Koncert "Małe zbrod­nie mał­żeń­skie"
03.08.2019, godz. 18.00 — Grudziądz, "Sing a Swing", Retro Orchestra
04.08.2019, godz. 11.00 — Tychy, Teatr Mały, "Muzyka Świata", Retro Orchestra
04.08.2019, godz. 17.00 — Warszawa, Kępa Potocka, Warszawski Duet Akordeonowy
10.08.2019, godz. 19.00 — Pranie, Leśniczówka, SawarS Tango & Kayah & Olbrychski
11.08.2019, godz. 17.00 — Warszawa, Żoli­borz, "Pory Roku" Wandtke/Kopietz/Małachowski
12.08.2019, godz. 18.00 — Warszawa, DKŚ Smolna, "Jazz-Swing-Bossa", Retro Orchestra
15.08.2019, godz. 18.00 — Płock, "Muzyka Świata", Retro Orchestra
17.08.2019, godz. 19.00 — Bielsko-Biała, "Tango", Piotr Kopietz & Bielska Orkiestra Kameralna
18.08.2019, godz. 11.00 — Tychy, Teatr Mały, "Świat Włoskich Melodii", Retro Orchestra
24.08.2019, godz. 19.00 — Kazimierz, "Muzyka Sefardyjska", Edery/Kopietz/Buchowska
25.08.2019, godz. 17.00 — Konstancin, Amfiteatr, "Świat Włoskich Melodii", Retro Orchestra
27.08.2019, godz. 20.00 — Warszawa, Teatr Kwadrat, SawarS Tango & Dereszowska & Seweryn

 

Wykształcenie

2008 – 2009 Ukończył stu­dia pody­plo­mowe na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Zarządzania na kie­runku „Zarządzanie dla twór­ców, arty­stów i ani­ma­to­rów kultury”

2003 – 2008 Ukończył stu­dia magi­ster­skie w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie na Wydziale Instrumentalnym na kie­runku gra na akordeonie

2004 – 2007 Ukończył Studium Pedagogiczne na Międzywydziałowym Studium Pedagogicznym Akademii Muzycznej w Warszawie

2005 – 2006 Studia w ramach sty­pen­dium „Socrates — Erasmus” na Universität für Musik und dar­stel­lende Kunst w Grazu (Austria) na kie­runku gra na akordeonie

2003 – 2004 Studia na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Historycznym na kie­runku muzykologia

1999 – 2003 Ukończył Liceum Ogólnokształcące nr II w Opolu, klasa o pro­filu ogól­nym z roz­sze­rzo­nym j. angielskim

1997 – 2003 Ukończył z wyróż­nie­niem Państwową Szkołę Muzyczną II st. w Opolu, tytuł zawo­dowy Muzyk — Instrumentalista w zakre­sie gry na akordeonie

Doświadczenie zawodowe

2016 – Prezes Fundacji Centrum Kultury Retro

2016 – Praca w Klubie Kultury „Relax” w Warszawie, Dzielnica Praga-Południe, na sta­no­wi­sku „Zastępca Kierownika”

2010 – Praca w Agencji Artystycznej Kop-Art, naj­pierw na sta­no­wi­sku „Specjalista do spraw koor­dy­na­cji wyda­rzeń arty­stycz­nych”, obec­nie jako „Dyrektor Artystyczny”

2008 – Praca w Agencji Artystycznej Kop-Art w cha­rak­te­rze muzyka, kom­po­zy­tora i aranżera

2008 – Praca w cha­rak­te­rze nauczy­ciela gry na akor­de­onie i ban­do­ne­onie – indy­wi­du­alne zaję­cia na tere­nie Warszawy

2006 – Działalność w zakre­sie kom­po­zy­cji oraz aran­ża­cji muzycznej

1995 – Intensywna dzia­łal­ność kon­cer­towa na tere­nie Polski i Europy (Austria, Czechy, Litwa, Niemcy, Rosja, Ukraina, Wielka Brytania, Włochy) jako muzyk soli­sta oraz kameralista

1998 – 2003 Coroczny udział w let­nich Międzynarodowych Kursach Interpretacji Muzycznej

2000 – 2001 Wolontariusz, czło­nek sto­wa­rzy­sze­nia „Leo 2000” (przy orga­ni­za­cji „Lions Club”) — dzia­ła­nia na rzecz dzieci z domów dziecka

Dotychczasowe osiągnięcia

Laureat kil­ku­na­stu ogól­no­pol­skich i mię­dzy­na­ro­do­wych kon­kur­sów muzycz­nych, m.in.:

 1. Festiwal Akordeonowy w Mławie 1997 r. — III nagroda, 1999 r. — II nagroda, 2001 r. — II nagroda, 2005 r. — III nagroda
 2. Konkurs Zespołów Kameralnych w Brzegu 1998 r. — I nagroda
 3. Międzynarodowe Spotkania Akordeonowe w Sanoku 1998 r. — wyróż­nie­nie, 2002 r. — II nagroda
 4. Międzynarodowy Konkurs Akordeonowy w Klingenthal (Niemcy) 1999 r. — II nagroda, 2002 r. – finalista
 5. Międzynarodowy Konkurs Akordeonowy w Castelfidardo (Włochy) 1999 r. — III nagroda, 2002 r. – finalista
 6. Ogólnopolski Konkurs Akordeonowy w Chełmie 2001 r. — II nagroda
 7. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Akordeonowej w Przemyślu 2002 r. — III nagroda
 8. Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kameralnych w Chełmie 2004 r. — II nagroda
 9. Ogólnopolski Konkurs im. M. Sokołowskiego w Lublinie 2007 r. — I nagroda

Za swoje osią­gnię­cia arty­styczne został uhonorowany:

  1. sty­pen­dium arty­stycz­nym Ministra Kultury i Sztuki (1997, 1998, 2000 r.)
  2. sty­pen­dium Prezydenta Miasta Opola (1999, 2000, 2002 r.)
  3. sty­pen­dium Rozgłośni Radia Opole (2002 r.)
  4. wyróż­nie­niem Marszałka Województwa Opolskiego ,,Prymus Opolszczyzny 2002"
  5. wyróż­nie­niem Prezydenta Miasta Opola ,,Orzeł Opolszczyzny" (1999, 2000, 2001, 2002, 2003 r.)