Agencja Artystyczna

Witaj!

Jesteśmy do Państwa dyspozycji nieprzerwanie od 2007 roku.

Oferujemy:

 1. kon­certy solowe, kame­ralne i symfoniczne
  • z róż­no­rod­nym sty­li­stycz­nie i gatun­kowo repertuarem
  • z udzia­łem arty­stów o grun­tow­nym wykształ­ce­niu muzycznym
  • arty­ści o nie­na­gan­nej pre­zen­cji sce­nicz­nej i wyso­kiej kul­tu­rze osobistej
 2. oprawy muzyczne do wyda­rzeń arty­stycz­nych lub okolicznościowych
 3. kon­certy edu­ka­cyjne dla dzieci i młodzieży
 4. udział arty­stów w reali­za­cji pro­jek­tów zewnętrznych

 

Gwarantujemy:

 • Rzetelność
 • Kreatywność
 • Wysoki poziom arty­styczny i wykonawczy